základné pojmy
 zoznam slov vyskytujúcich sa pri pôžičkách


Bezhotovostná platba

je platba iným spôsobom než hotovosťou, napr. prostredníctvom platobnej karty u obchodníka, prevodom peňazí pomocou internetového bankovníctva (trvalý príkaz nastavený na mesačné splátky) a pod. 

Bezúčelový úver

je druh  úveru, ktorý môže klient využiť na ľubovoľný účel.


Dĺžka úveru

vyjadruje dohodnutú dobu, v rámci ktorej bude klient úver splácať.

Disponibilný zostatok

sú financie, ktoré má klient  k dispozícii pre čerpanie úveru. Je to úverový rámec znížený o čiastku z už uskutočnených transakcií. .


Istina úveru

je objem prostriedkov, ktoré si klient požičal. Nesplatenou istinou je zostávajúca čiastka bez budúcich úrokov, ktorú klient veriteľovi ešte neuhradil.

Nulové navýšenie


je  prípad predaja na splátky, kedy sa súčet splátok a akontácia rovná zadováženej hodnote veci. To znamená, že klient zaplatí rovnakú čiastku, ktorú si požičal.

P. a.

pri úvere značí úrokovú sadzbu za jeden rok.

P. m.

pri úvere označuje mesačnú úrokovú sadzbu.

Penále/pokuta

je peňažný postih , ktoré platí odberateľ alebo dodávateľ postihnutému subjektu, ak nedodrží dohodu.


Pohľadávka

predstavuje nárok veriteľa na určité plnenie zo strany dlžníka.


Poistenie schopnosti splácať

napr. poistenie straty zamestnania


Predčasné splatenie

je mimoriadne doplatenie celého úveru ešte pred ukončením doby trvania zmluvy.


RPMN

(ročná percentuálna miera nákladov) je číslo, ktoré má umožniť spotrebiteľovi lepšie vyhodnotiť výhodnosť alebo nevýhodnosť poskytovaného úveru.

Ručiteľom

je osoba poskytujúca ručenie (berie na seba voči veriteľovi záväzok, že pohľadávku uhradí, pokiaľ tak neučiní klient).


Splatnosť

je dopredu dohodnutá doba, behom ktorej sa klient zaviazal splatiť úver.


Veriteľ

je fyzická alebo právnická osoba poskytujúca spotrebiteľský úver v rámci svojej obchodnej, či inej podnikateľskej činnosti alebo združenia takýchto osôb.